จำนวนผู้เข้าชม : 405

   


ประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด [2022-11-15]

ประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

          วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2565) เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร กรมคุมประพฤติ จัดประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 2/ 2565 โดยมี นายธวัชชัย ไทยเขียว รองประธานกรรมการฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมและพิจารณาการยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จำนวน 3 ราย พร้อมทั้งรับฟังความคืบหน้าของการยื่นเรื่องขอจัดให้มีการเรี่ยไรเงินบริจาคของมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2565-2566 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ติดยาเสพติดตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ และเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น