จำนวนผู้เข้าชม : 140

   


กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ [2022-11-15]

             วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2565) นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมคณะกรรมการจริยธรรมฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติครั้งที่ 3/2565 โดยมีนายณรงค์ สุวรรณเปี่ยม ประธานกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุม  ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 3 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

การประชุมครั้งนี้ กลุ่มงานจริยธรรมได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ ..2565และผลการดำเนินงานตามกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม .. 2562 และคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ ทั้งนี้คณะกรรมการจริยธรรมได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ ..2566 เกี่ยวกับข้อเสนอยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อกำหนดทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ .. 2565 - 2570