จำนวนผู้เข้าชม : 187

   


กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการ / แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ [2022-11-11]

วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2565) นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการ / แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 3  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

การประชุมในครั้งนี้ มีการรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA และหารือแนวทางสำหรับนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป