จำนวนผู้เข้าชม : 266

   


กรมคุมประพฤติยินดี สำนักงานคุมประพฤติ สาขานาทวี คว้ารางวัลดีเด่น! องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน [2022-09-20]

          สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2565 ประเภทภาครัฐ ส่วนภูมิภาค ดีเด่น!

          เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่ดำเนินงานตามภารกิจโดยเคารพในหลักการสิทธิมนุษยชน รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้องค์กรอื่นๆ ในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน

          ในส่วนของกรมคุมประพฤติ ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบ ปี 2565 ประเภทภาครัฐ ส่วนภูมิภาค ดีเด่น ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี โดยมีนางสาวสุชาดา อินทร พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลดังกล่าว และร่วมนำเสนอโครงการสร้างการรับรู้เชิงรุกภาคประชาชน เพื่อให้ผู้กระทำผิดและประชาชนรับรู้และเข้าถึงสิทธิต่างๆ ที่ประชาชนพึ่งได้รับจากภาครัฐได้อย่างสะดวกและทั่วถึง อันเป็นการอำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

           “สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี ได้ยึดมั่นปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดด้วยความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้กลับตนเป็นพลเมืองดีและไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำ”