จำนวนผู้เข้าชม : 212

   


กรมคุมประพฤติจัด Workshop ระดมความคิดเสริมเกราะป้องกันการกระทำผิดซ้ำ รองรับกฎหมาย JSOC [2022-09-19]

          กรมคุมประพฤติจัด Workshop ระดมความคิดเสริมเกราะป้องกันการกระทำผิดซ้ำ รองรับกฎหมาย JSOC

.

          กรมคุมประพฤติ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง พ.ศ. ... (คณะที่ 1) ครั้งที่ 2/2565 โดยมี พันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ในฐานะประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กรมการปกครอง กรมราชทัณฑ์ สำนักงานกิจการยุติธรรม และกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

.

          ในการประชุมดังกล่าว ได้มีแบ่งกลุ่มเพื่อพิจารณาร่างกฎกระทรวงเป็นรายหมวด เพื่อระดมความคิดและรับฟังข้อเสนอแนะในการจัดทำร่างกฏกรทรวง ซึ่งเป็นกฎหมายลำดับรอง ที่ออกตามความในร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ... ตามมาตรา 23 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 38 และมาตราอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ตามร่างพระราชบัญญัติฯ อันเป็นการเสริมเกราะป้องกันการกระทำความผิดซ้ำที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต