จำนวนผู้เข้าชม : 255

   


คุมประพฤติ Training วิทยากรแกนนำหน่วยงานภาคี บูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน [2022-09-13]

คุมประพฤติ Training วิทยากรแกนนำหน่วยงานภาคี

บูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน

          วันนี้ (13 กันยายน 2565) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมกล่าวให้กำลังใจแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติในคดียาเสพติดที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 91 รายให้มุ่งมั่นความตั้งใจเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อกลับสู่ครอบครัวและดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและเป็นอนาคตที่ดีของประเทศ โดยมี ดร.สุวัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล ที่ปรึกษากรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยนายวราวุธ คันธาเวช ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย อาสาสมัครคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ ค่ายภูมิรพีแคมป์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

          ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้พบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการวิทยากรแกนนำและขยายผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 5 ซึ่งเป็นบุคลากรจากหน่วยงานภาคี ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ประกอบด้วย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เพื่อร่วมกันดำเนินงาน ดูแล แก้ไข ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษในระบบงานคุมประพฤติ โดยใช้แนวคิดเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์เป็นหลัก และบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น