จำนวนผู้เข้าชม : 256

   


คุมประพฤติร่วมโครงการ "องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข" ประจำปี พ.ศ. 2565 [2022-09-12]

         วันนี้ ( 12 กันยายน 2565 ) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงยุติธรรม ตามโครงการ "องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข" ประจำปี พ.ศ. 2565 (Knowledge and Experience to Happiness 2021) ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference)  ณ ห้องประชุม 10-09 (Auditorium) อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม กรุงเทพมหานคร

          สำหรับกิจกรรมครั้งนี้นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นผู้แทนจากกรมคุมประพฤติเข้าร่วมงานและแสดงความยินดีกับผู้เกษียณ ในส่วนของกรมคุมประพฤติมีผู้เกษียณรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจำนวน 7 ท่านได้แก่ 1. พันเอกศุภณัฐ หนูรุ่ง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2.นายร่มพงษ์ ผลวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 3.นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี 4.นายนาวิน นงนุช พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ 5.นางสาวฉันท์ชนก เจียมเจริญ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ 6.นายอดิศักดิ์ สิทธิชอบธรรม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ และ7.นายชลอ พลอยชื่น ลูกจ้างประจำ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร การถ่ายทอดนโยบายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และทำให้เกิดขวัญกำลังใจแก่บุคลากรของกระทรวงยุติธรรม เกิดความผูกพันกับองค์กร รวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่ทุ่มเทในการปฏิบัติงานและทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงยุติธรรม