จำนวนผู้เข้าชม : 382

   


คุมประพฤติจัดโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำและขยายผลการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน [2022-09-09]

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 กรมคุมประพฤติจัดโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำและขยายผลการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน ณ โรงแรมไม้หอม และภูมิรพีแคมป์ จังหวัดนครสวรรค์โดยมีนายองอาจ จันทรมณี ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมี ดร.สุวัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพอากาศ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมโครงการจำนวน 89 คน มุ่งหวังการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการร่วมกัน ในการประสานความร่วมมือในการดูแล แก้ไข ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติที่เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ โดยใช้หลักแนวคิดเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์เป็นหลัก เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข