จำนวนผู้เข้าชม : 187

   


กรมคุมประพฤติเปิดเวทีแลกเปลี่ยน ขับเคลื่อนชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติอย่างเป็นเอกภาพ [2022-09-09]

          วันนี้ (9 กันยายน 2565) นายวิตถวัลย์  สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทยเพื่อสนับสนุนภารกิจในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน โดยมีคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 3 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
          ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติได้กล่าวมอบแนวนโยบายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติในส่วนของการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  การจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการอบรมวิชาชีพการทำอาหาร และการนำปราชญ์ชาวบ้านมาฝึกอบรมด้านอาชีพต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้กระทำผิดได้เรียนรู้การทำอาหารและเพิ่มทักษะเพื่อใช้เป็นอาชีพเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวต่อไปในอนาคต ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนถือเป็นการขยายศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในการทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ ทำให้ภาพของกลไกการทำงานของกรมคุมประพฤติชัดเจนขึ้นแบบค่อยเป็นไปค่อยไป และสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน เปรียบเสมือนเพื่อนร่วมคิด มิตรร่วมทางที่แม้จะรับบทบาทที่แตกต่างกันแต่จุดหมายปลายทางคือการช่วยเหลือผู้ก้าวพลาดได้กลับตนเป็นคนดี มีอาชีพมีรายได้ และกลับมามีที่ยืนในสังคม

          จากนั้น ที่ประชุมได้เปิดเวทีให้มีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน การจัดประกวด Street Food สร้างอาชีพ Season 2 รวมถึงแผนปฏิบัติงานของชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทย โดยอธิบดีกรมคุมประพฤติได้นำเสนอแนวคิด “สนับสนุน ส่งเสริม และแบ่งปันข้อมูล” ในการทำงานร่วมกัน ซึ่งชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจะเป็นกลไกการบริหารจัดการและขับเคลื่อนงานจากระดับประเทศสู่ระดับภาค ส่งต่อสู่ระดับจังหวัดและทอดไปยังระดับพื้นที่ ทำให้เกิดการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันอย่างทรงพลังและเป็นเอกภาพ