จำนวนผู้เข้าชม : 175

   


คุมประพฤติจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรขับเคลื่อนงานศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน [2022-08-05]

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขต 6 โดยมีคณะผู้บริหารจากส่วนกลางผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ พนักงานคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติ เขต 6 จำนวน 100 คน เข้าร่วม ณ โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน และนำไปใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน

 

 ในการอบรมครั้งนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวถึง ความสำคัญของศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนว่าเป็นศูนย์กลางในการประสานงานบูรณาการการทำงานในทุกภารกิจของกรมคุมประพฤติ และพัฒนาศูนย์คุมประพฤติฯ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการสร้างงานสร้างอาชีพแบบครบวงจรโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน รวมถึงการนำบริการงานคุมประพฤติสู่ชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการของสำนักงานคุมประพฤติได้อย่างทั่วถึง ช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน

 

ทั้งนี้ สำนักงานคุมประพฤติในเขต 6 ได้ดำเนินจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนแล้วจำนวน 20  ศูนย์  จากการพัฒนาต่อยอดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งดำเนินการโดยอาสาสมัครคุมประพฤติและภาคประชาชนในฐานะคณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติฯ และจัดให้มีกิจกรรมภายใต้ภารกิจของศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง