จำนวนผู้เข้าชม : 136

   


คุมประพฤติจัดค่าย “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” กรุงเทพมหานคร ปรับพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด [2022-08-05]

กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติสังกัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 4-5 ระหว่างวันที่ 2-13 สิงหาคม 2565 รวมระยะเวลา 12 วัน โดยมีนางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาสาสมัครคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ภายใต้นโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อให้สังคมเกิดความปลอดภัย กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จึงดำเนินการจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน โดยบูรณาการกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและฝึกอบรมทักษะอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาผู้ถูกคุมความประพฤติที่ผ่านโปรแกรมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินสามารถหยุดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดถึงร้อยละ 80 ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติ จะเร่งดำเนินการจัดตั้งศูนย์ต่างๆ เพื่อเป็นอีกทางหนึ่งในการลดปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนกว่า 50 คนว่า ขอให้ยึดมั่นในความรัก ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด “รักตัวเอง รักครอบครัว รักชุมชน สังคม ประเทศชาติ” และนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินแห่งนี้ไปคิดทบทวน เพื่อจะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการกลับตนเป็นคนดีของสังคมต่อไป