จำนวนผู้เข้าชม : 118

   


กรมคุมประพฤติจัดอบรมพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรสิทธิมนุษยชนกับการบริหารงานคุมประพฤติ [2022-08-05]

          เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 พันเอก ศุภณัฏฐ์  หนูรุ่ง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชนกับการบริหารงานคุมประพฤติ และให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ภารกิจงานคุมประพฤติในกระบวนการยุติธรรมกับหลักสิทธิมนุษยชน” ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติชั้น 3 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

          ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติได้กล่าวในพิธีเปิดโครงการ ใจความตอนหนึ่งว่า สิทธิมนุษยชน เป็นหลักการสำคัญและเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงได้รับ ในการปกป้อง รับรอง หรือคุ้มครอง ไม่ว่าจะเป็นสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค ดังนั้น บุคลากรของกรมคุมประพฤติซึ่งเป็นผู้ใช้กลไกในการขับเคลื่อนตามนโยบาย ทั้งด้านกฎหมาย สังคม และจริยธรรม ซึ่งการดำเนินงานทุกภารกิจล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ที่อยู่ในกระบวนการคุมความประพฤติ การเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนจึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อบุคลากรของกรมคุมประพฤติ ทั้งนี้ เพื่อให้มีองค์ความรู้ และทักษะที่เหมาะสม พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร ตลอดจนสร้างแนวปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนและปราศจากการเลือกปฏิบัติแก่บุคลากรในองค์กรต่อไป
          ซึ่งโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชนกับการบริหารงานคุมประพฤติเป็นการอบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ
Cisco Webox Meeting มีผู้เข้าร่วมจำนวน 243 คน จากสังกัดส่วนกลางกรมคุมประพฤติและสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ โดยมีวิทยากรให้เกียรติบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ บรรยายในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนพื้นฐานตามมาตรฐานสากล และการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม” นางสาวสายฝน จันทะพรม ผู้อำนวยการกองอำนวยการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการคุมประพฤติ บรรยายในหัวข้อ “การนำหลักสิทธิมนุษยชนมาปรับใช้ในกระบวนงานคุมประพฤติ” และนายธีรเดช แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี บรรยายในหัวข้อ “การบริหารงานคุมประพฤติโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน (สำนักงานคุมประพฤติต้นแบบ)”