จำนวนผู้เข้าชม : 178

   


กรมคุมประพฤติ คว้าผลประเมิน ITA 93.35 คะแนน อยู่ระดับ A 2 ปีซ้อน [2022-08-03]

           สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยกรมคุมประพฤติ ได้รับผลการประเมินที่ 93.35 คะแนน อยู่ในระดับ A ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

          สำหรับในปี พ.ศ. 2565 มีหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินฯ ทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของช่วงระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกรมคุมประพฤติมุ่งมั่นจะพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยึดมั่นตามวัฒนธรรมองค์กร "มีความซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ ภายใต้คุณธรรม เพื่อมุ่งมั่นในการพัฒนา สร้างโอกาสเพื่อปวงประชาแบบมีส่วนร่วม"