จำนวนผู้เข้าชม : 109

   


กรมคุมประพฤติพัฒนาศักยภาพบุคลากรขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน [2022-08-02]

 

 วันนี้ (2 สิงหาคม 2565) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขต 1 โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ เขต 1 พนักงานคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ เข้าร่วม  โรงแรม เดอะ เล็คกาซี่ ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี

 

 ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้กล่าวถึงความสำคัญของศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเป็นเสมือนจุดเชื่อมระหว่างผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติและชุมชน โดยมีกลไกของอาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามามีส่วนร่วมเป็นหลัก เพื่อกระจายการบริการงานคุมประพฤติ ลดช่องว่าง ลดภาระค่าใช้จ่ายของทุกฝ่าย ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนงานคุมประพฤติโดยภาคประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งจะเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่าย อาทิ หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อระดมทรัพยากรจนเกิดเป็นพลังของการทำงานในพื้นที่ 

 

 ทั้งนี้ สำนักงานคุมประพฤติในเขต 1 มีการจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนแล้วทั้งหมด 17  ศูนย์ และมีการจัดกิจกรรมภายใต้ภารกิจของศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านคดี การแก้ไขฟื้นฟู และการติดตาม จากนโยบายและผลการดำเนินการดังกล่าว ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนจึงเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานคุมประพฤติ เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการสร้างงานสร้างอาชีพแบบครบวงจร