จำนวนผู้เข้าชม : 268

   


กรมคุมประพฤติปรับแผนการทำงานพร้อมเสริมกำลังอาสาสมัครคุมประพฤติในการแก้ไขพฤติกรรมผู้กระทำผิด [2022-07-26]

     เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ครั้งที่ 7/2565 โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

     สำหรับการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมได้รายงานผลการสำรวจจำนวนอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรอาสาสมัครคุมประพฤติเพิ่มเติมให้เพียงพอกับปริมาณงานในแต่ละพื้นที่ จากนั้นเป็นการรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะ ตามนโยบายสำคัญของกรมคุมประพฤติ ในปีงบประมาณ 2565 โดยผู้ประสานงานสำนักงานคุมประพฤติเขตกรุงเทพมหานครและสำนักงานคุมประพฤติเขต 1 - 9

     ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติได้มอบนโยบายการทำงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการดูแล แก้ไข และฟื้นฟูพฤติกรรมผู้กระทำผิดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และกรมคุมประพฤติ เพื่อตอบโจทย์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิด เพื่อให้ได้รับการฝึกทักษะอาชีพ สามารถเลี้ยงดูตนเอง ครอบครัว และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติได้ให้คำแนะนำและแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในมิติของกฎหมายและการบริหารงานเชิงพื้นที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด