จำนวนผู้เข้าชม : 325

   


กรมคุมประพฤติเดินหน้าจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติด [2022-06-30]

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 นางธารินี  แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ครั้งที่ 6/2565 โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

.

การประชุมในครั้งนี้ มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 และการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินให้กับสำนักงานคุมประพฤติเพิ่มเติม นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการแก้ไขข้อมูลผลการประเมินตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2565 และมาตรการรองรับการดำเนินงานของกรมคุมประพฤติภายหลังการประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคประจำถิ่น จากนั้น มีการรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะ ตามนโยบายสำคัญของกรมคุมประพฤติโดยผู้ประสานงานจากสำนักงานคุมประพฤติเขตกรุงเทพมหานครและสำนักงานคุมประพฤติเขต 1-9 

.

ในโอกาสนี้ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ ซึ่งได้ร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ได้มอบนโยบายและแนวทางการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ตอบโจทย์แนวคิดหลัก ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ พร้อมทั้งต้องมีกลไกในการติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันไม่ให้กลับไปเสพซ้ำในอนาคต และเพื่อให้กรมคุมประพฤติมีแผนในการทำงานที่สอดคล้องกับประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ที่มีกรอบการมองปัญหาผู้เสพในมิติของปัญหาสุขภาพมิใช่เรื่องอาชญากรรมเพียงอย่างเดียว แต่เน้นที่การให้โอกาส ให้ความช่วยเหลือและให้การสงเคราะห์ เพื่อให้กลับมาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป