จำนวนผู้เข้าชม : 241

   


คุมประพฤติมุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินกรุงเทพมหานคร [2022-06-29]

กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติสังกัดกรุงเทพมหานคร จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2-3 ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2565 รวมระยะเวลา 12 วัน โดยมีพันตำรวจโทมนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาสาสมัครคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ด้วยนโยบายรัฐบาลของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแก้ไข เพื่อให้ปัญหายาเสพติดลดน้อยลงและสังคมเกิดความปลอดภัยและสงบสุข กระทรวงยุติธรรม ภายใต้การนำของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มีนโยบายให้กรมคุมประพฤติ จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน โดยร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. กรมการปกครอง กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวปรากฏผลดี ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถหยุดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดถึงร้อยละ 80 ด้วยกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการฝึกอบรมทักษะอาชีพ

ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนกว่า 50 คนว่า เป็นโอกาสอันดีที่ทุกคน ซึ่งถือเป็นผู้ก้าวพลาดจะมุ่งมั่นตั้งใจลด ละ เลิกยาเสพติด และตักตวงช่วงเวลาอันมีค่าในการเรียนรู้ เพื่อกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติสุข ประกอบอาชีพที่สุจริต พร้อมทั้งสร้างความสุขให้กับครอบครัว รวมถึงบุคคลอันใกล้ชิดต่อไป