จำนวนผู้เข้าชม : 302

   


กรมคุมประพฤติเดินหน้าพัฒนามาตรฐานงาน เร่งพิจารณาร่างคู่มือปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาระบบงานบริการสังคม [2022-06-24]

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 พันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานงาน กรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 3/2565 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม  ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

การประชุมในครั้งนี้ มีการรายงานผลการติดตามคู่มือการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจผู้ถูกสืบเสาะที่เป็นนักโทษเด็ดขาด และคู่มือการปฏิบัติงานคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็น เด็กหรือเยาวชน ตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ .. 2559 นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาร่างคู่มือปฏิบัติงานการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างคู่มือฉบับดังกล่าว พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคู่มือก่อนแจ้งเวียนสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพต่อไป