จำนวนผู้เข้าชม : 178

   


คุมประพฤติ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับสังคม [2022-06-22]

 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน (16 มีนาคม วัน ...)  ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการบรรยายผ่านระบบจอภาพ Video Conference System ให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะหรือศักยภาพในการปฏิบัติงานแก่อาสาสมัครคุมประพฤติ รวมทั้งเปิดโอกาสให้อาสาสมัครคุมประพฤติพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนางานอาสาสมัครคุมประพฤติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

               อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างองค์ความรู้ระเบียบกฎหมายใหม่และทักษะศักยภาพในการปฏิบัติให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติในการทำงานกับสำนักงานคุมประพฤติ การสนับสนุนกิจกรรมของชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน โดยมุ่งเน้นการนำภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ ทั้งยังมีงานที่อาสาสมัครคุมประพฤติเป็นกลไกสำคัญสนับสนุนการดำเนินงาน ได้แก่ กิจกรรม Street Food สร้างอาชีพ ที่ได้จัดกิจกรรมประกวดอาหารจานด่วนทั้งคาวและหวานเสร็จสิ้นแล้วระดับประเทศ พร้อมต่อยอดทำแอพพลิเคชั่นส่งเสริมการจำหน่ายออนไลน์ กิจกรรมอาสาทำความดีบริจาคโลหิต ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการติดตามดูแลใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน ของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนหรือศูนย์ JSOC

               สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้  พันตำรวจโทมนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้หัวข้อ “ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง .. ....  สถานการณ์ความคืบหน้าของกฎหมาย JSOC และได้กล่าวถึงบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติในการทำหน้าที่ช่วยเฝ้าระวัง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับสังคม

               นอกจากนี้ยังมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด .. 2564 และประมวลกฎหมายยาเสพติด ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนและการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติและการส่งเสริมการมีส่วนร่วม