จำนวนผู้เข้าชม : 303

   


คุมประพฤติแสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติผู้ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2564 [2022-06-18]

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565  นายวิตถวัลย์  สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติมอบหมายให้กองบริหารและส่งเสริมเครือข่ายคุมประพฤติเป็นผู้แทนร่วมแสดงความยินดีกับกับอาสาสมัครคุมประพฤติในโอกาสที่ได้รับโล่และเข็มประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม  แขวงคลองมหานาค กรุงเทพมหานคร

อาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติในปีนี้ได้แก่

นายอร่าม  เทียนวงศ์               สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาววิภา  เฟื่องฟูดำรงชัย       สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายปรัชญา  ยอดสุรินทร์          สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย

นายฤทธิไกร  ดาวเรือง             สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี

นายประสิทธิ์  สุรศิลป์              สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี

นายอากร  มณีคง                   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา

       รางวัลนี้นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม เป็นผู้เสียสละ  สร้างคุณงามความดีอันน่าสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณอาสาสมัครคุมประพฤติทุกท่านที่ให้การสนับสนุนภารกิจของกรม ร่วมดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน และสร้างชื่อเสียงให้กับกรมคุมประพฤติ นับเป็นเกียรติประวัติอย่างสูงยิ่ง ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครทุกท่านทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติสืบไป