จำนวนผู้เข้าชม : 546

   


กรมคุมประพฤติเตรียมพร้อมพนักงานราชการ บ่มเพาะก่อนปฏิบัติหน้าที่ [2022-06-16]

กรมคุมประพฤติ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2565 พร้อมบ่มเพาะพนักงานราชถึงบทบาทหน้าที่ บริบทในภารกิจงาน นโยบาย เป้าหมาย การบริหารงาน วัฒนธรรมองค์กร สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่พึงจะได้รับ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน สนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยพันเอกศุภณัฏฐ์ หนูรุ่ง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และผู้ที่จะเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดกรมคุมประพฤติ จำนวน 104 คน เข้าร่วม ณ วีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ จำกัด ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่ผู้ที่จะเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ พร้อมทั้งถ่ายทอดนโยบายของรัฐบาล ครอบคลุมถึงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เชื่อมโยงกับนโยบายของกรมคุมประพฤติ อาทิ การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ การขับเคลื่อนศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (ศูนย์ JSOC) ตลอดจนการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ และศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน

          “พนักงานราชการเป็นกลไกสำคัญที่มาร่วมขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ พร้อมทั้งช่วยเหลือผู้ที่หลงผิดและตั้งใจกลับตัวเป็นคนดี กลับคืนสู่สังคม เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สังคมเกิดความสมดุล” อธิบดีกรมคุมประพฤติกล่าว

ด้านรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวเน้นย้ำถึงการปฏิบัติตนให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานราชการ และข้อคิดที่สำคัญในการปฏิบัติหน้าที่