จำนวนผู้เข้าชม : 243

   


คุมประพฤติพัฒนามาตรฐานงาน ลดความซ้ำซ้อน เอื้อต่อการปฏิบัติงาน [2022-06-10]

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 พันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานงาน กรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในฐานะคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม  ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

การประชุมครั้งนี้ มีการรายงานผลการติดตามการใช้คู่มือการคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ซึ่งปรากฏผลความพึงพอใจที่มีต่อคู่มือ มีความเข้าใจง่าย เป็นลำดับขั้นตอนและมีความเชื่อมโยง สอดคล้องกับกฎหมาย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังได้พิจารณาแบบบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิด ผู้ถูกคุมความประพฤติ และผู้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ผู้อุปการะ ตลอดจนพยาน/ผู้เสียหาย แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงานอาสาสมัครคุมประพฤติ และแนวทางการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของคณะกรรมการ เพื่อให้การดำเนินงานคุมประพฤติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ำซ้อนเอื้อต่อการปฏิบัติงาน อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป