จำนวนผู้เข้าชม : 211

   


คุมประพฤติ จัด Workshop ติวเข้ม! พนักงานคุมประพฤติ คัดกรองปัญหาดื่มสุรา ให้คำปรึกษาเบื้องต้น [2022-06-07]

          วันนี้ (7 มิถุนายน 2565) กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติด้านการคัดกรองปัญหาการดื่มสุราและการให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้น (การบำบัดแบบสั้น) รุ่นที่ 5 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ มอบหมายให้ นางนุสรา วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

          จากการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ “บำบัดฟื้นฟูสภาพผู้ดื่มแล้วขับ ถูกจับผิดซ้ำ ในช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 พบว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติจากสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 7,601 คดี ดำเนินการคัดกรองตามแบบประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 6,526 ราย ปรากฏผลการคัดกรองความเสี่ยงการติดสุราอยู่ในระดับต่ำ จำนวน 4,500 ราย ระดับความเสี่ยงปานกลาง จำนวน 1,991 ราย ระดับความเสี่ยงสูง จำนวน 35 ราย โดยมีผู้เข้ารับการบำบัดในสถานพยาบาลตามโครงการ จำนวน 13 ราย ขณะที่ผลการดำเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 มีคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติจากสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 7,415 คดี ดำเนินการคัดกรองตามแบบประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 6,234 ราย ปรากฏผลการคัดกรองความเสี่ยงการติดสุราอยู่ในระดับต่ำ จำนวน 4,302 ราย ระดับความเสี่ยงปานกลาง จำนวน 1,838 ราย ระดับความเสี่ยงสูง จำนวน 94 ราย และมีผู้เข้ารับการบำบัดในสถานพยาบาลตามโครงการฯ จำนวน 4 รายด้วยกัน

          ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า ผู้กระทำผิดที่มีสาเหตุการกระทำผิดจากพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรได้รับการแก้ไขฟื้นฟูอย่างเหมาะสม โดยพนักงานคุมประพฤติต้องสามารถประเมินปัญหาได้อย่างถูกต้อง เพื่อที่จะนำผลการประเมินไปวิเคราะห์ พร้อมทั้งวางแผนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดแต่ละราย ตลอดจนสามารถกำกับดูแลให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามแผนการแก้ไขฟื้นฟูเกิดผลสำเร็จ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานคุมประพฤติต้องมีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบแนวทางและวิธีการในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้ผู้กระทำผิดสามารถปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรมและแก้ไขปัญหาของตนเองได้

          การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากกรมควบคุมโรค ซึ่งเล็งเห็นถึงกระบวนการคัดกรองปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการให้คำปรึกษาเป็นวิธีการสำคัญในการทำให้ผู้กระทำผิดเข้าใจพฤติกรรมและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของตนเอง และจากผลการศึกษาเกี่ยวกับการให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้น เพื่อสร้างแรงจูงใจพบว่า ผู้ถูกคุมความประพฤติที่กระทำผิดฐานขับรถในขณะเมาสุราที่ได้รับการให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้น เกิดแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเอง โดยการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบางรายสามารถเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ดังนั้น เพื่อให้ผู้กระทำผิดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น พนักงานคุมประพฤติจึงต้องใช้ความรู้ ทักษะและความชำนาญในการให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้นเพื่อสร้างแรงจูงใจ อันเป็นการสร้างความเป็นมืออาชีพในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด เพื่อให้ผู้กระทำผิดกลับตนเป็นพลเมืองดี ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ

ขอบคุณภาพจากกองพัฒนาการคุมประพฤติ