จำนวนผู้เข้าชม : 271

   


กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในคดี พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 การทำงานบริการสังคมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนถนน และการเรียนรู้สร้างจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในห้องดับจิต [2022-06-01]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในคดีพระราชบัญญัติจราจรทางบก ..2522 การทำงานบริการสังคมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนถนน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม 70 คน มีผู้กระทำผิดฐานขับรถณะเมาสุราที่ถูกจับกุมดำเนินคดีและศาลสั่งคุมความประพฤติในระหว่างวันที่ 11-17 เมายน 2565 จำนวน 48 คน อาสาสมัครคุมประพฤติ 14 คน เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 7 คน และภาคีเครือข่าย 1 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การทาสีเส้นจราจร การพัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และการเรียนรู้สร้างจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในห้องดับจิต ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอาสาทำความดี 30 ปีกรมคุมประพฤติ  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

.

นอกจากนี้ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา นำผู้ถูกคุมความประพฤติสมาชิก TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมกิจกรรมทาสีจราจรและศึกษาดูงานห้องดับจิต ซึ่งเป็นกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูตามแนวทางการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดคดีจราจรขับรถขณะเมาสุรา เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบของการชับขี่ขณะเมาสุรา โดยได้นำผู้ถูกคุมความประพฤติไปศึกษาดูงานห้องดับจิต  ห้องสุขนิรันดร์ โรงพยาบาลยะลา และหลังจากนั้นได้ไปบำเพ็ญประโยชน์ทำงานบริการสังคม ทาสีจราจร เสาคอนกรีต ความยาวประมาณ  กิโลเมตร โดยบูรณาการร่วมกับเทศบาลนครยะลา ทั้งนี้เทศบาลนครยะลา จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เช่น สี/แปลงทาสี  ถนนริมเขื่อนแม่น้ำปัตตานี เขตเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา