จำนวนผู้เข้าชม : 4

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) [2022-05-12]

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายประเวศน์ ละครราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร และยุติธรรมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายวีระศักดิ์ พันธะโคตร พนักงานคุมประพฤติ สังกัดกลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ ร่วมเป็นวิทยากรประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกรมคุมประพฤติ และบรรยายให้ความรู้หัวข้อเรื่องศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) และร่าง พ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ...... แก่คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในโครงการนิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 

เอกสารดาวน์โหลด :

เจซ๊อก ไทยเจริญ.jpg