จำนวนผู้เข้าชม : 12

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ [2022-05-12]

          กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายร่มพงษ์ ผลวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้นางสาวพรรณนัฐฐา เทียนวิลัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ และโครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้คำนึงถึงความเหมาะสมของสถานที่รวมถึงมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด