จำนวนผู้เข้าชม : 245

   


พิธีเปิดกิจกรรมค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติแบบเข้มข้นฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา [2022-05-11]

          วันนี้ (11 พฤษภาคม 2565) นายวิตถวัลย์  สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ มอบหมายให้พันเอก ศุภณัฎฐ์  หนูรุ่ง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติแบบเข้มข้นฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองที่มีต่อบุคคลอื่นและสังคม และเพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ ลด ละ เลิก ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จัดขึ้นโดยสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2565 เป็นผู้ถูกคุมความประพฤติในฐานความผิด ขับรถขณะเมาสุรา ณ วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

          ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากรที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  การอภิปรายจากสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตที่ยากลำบากจากอุบัติเหตุ  ตลอดทั้งการลงมือฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย  ผู้พิการจากอุบัติเหตุทั้งที่โรงพยาบาลและที่บ้าน  การฟังการบรรยายธรรมะ โดยพระอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  นอกจากนี้ทุกคนจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวความคิดในการดำเนินชีวิตระหว่างกัน  กิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการลดการกระทำผิดฐานขับรถขณะเมาสุราเพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่ง  จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก ให้การสนับสนุนงบประมาณ