จำนวนผู้เข้าชม : 106

   


กรมคุมประพฤติติดตามผลการดำเนินงานและทบทวนมาตรการคุมประพฤติ กรณีความผิดขับรถในขณะเมาสุรา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 พันตำรวจโท มนตรี บุญยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและทบทวนแนวทางมาตรการคุมประพฤติ กรณีความผิดขับรถ [2022-05-11]

กรมคุมประพฤติติดตามผลการดำเนินงานและทบทวนมาตรการคุมประพฤติ กรณีความผิดขับรถในขณะเมาสุรา

         เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 พันตำรวจโท มนตรี บุญยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและทบทวนแนวทางมาตรการคุมประพฤติ กรณีความผิดขับรถในขณะเมาสุรา ซึ่งได้มีการดำเนินการนำร่องในสำนักงานคุมประพฤติเขตพื้นที่ ภาค 1 ร่วมกับศาลอุทธรณ์ภาค 1 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา นอกจากนี้ศาลชั้นต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งได้มีการดำเนินการดังกล่าวกับสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครด้วย โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่ภาค 1 ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม  ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ด้วยระบบการประชุมทางไกล (Online Conference)

การประชุมในครั้งนี้ สำนักงานคุมประพฤติได้รายงานผลการดำเนินงาน มาตรการคุมประพฤติ กรณีความผิดขับรถในขณะเมาสุรา ตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ภาค 1 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ถึง เมษายน 2565 ของสำนักงานคุมประพฤติในสังกัด ภาค 1 และรายงานข้อมูลคดีที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ใช้มาตรการคุมประพฤติ กรณีความผิดขับรถในขณะเมาสุรา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 (10) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ถึง เมษายน 2565 พร้อมทั้งพิจารณาทบทวนแนวทางมาตรการคุมประพฤติ กรณีความผิดขับรถในขณะเมาสุรา ซึ่งในที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตและเสนอแนะในการซักซ้อมแนวทางมาตรการคุมประพฤติกับสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ การกำหนดโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูเข้มข้นเฉพาะรายบุคคล  การพิจารณาจำนวนชั่วโมงการทำงานบริการสังคมให้เหมาะสมกับระดับการควบคุม ทั้งนี้ เพื่อให้มาตรการคุมประพฤติ และการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดขับรถในขณะเมาสุรา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติจะพิจารณาและหารือร่วมกับหน่วยงานศาลต่อไป