จำนวนผู้เข้าชม : 233

   


คุมประพฤติร่วมอภิปรายภารกิจกระทรวงยุติธรรมกับการสร้างความเป็นธรรมในสังคม [2022-05-09]

วันนี้ (9 พฤษภาคม 2565) พันเอกศุภณัฏฐ์ หนูรุ่ง  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นวิทยากรร่วมอภิปราย ภายใต้หัวข้อ “ภารกิจกระทรวงยุติธรรมกับการสร้างความเป็นธรรมในสังคม” ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 44 ของกระทรวงยุติธรรม ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงยุติธรรม ให้เป็นข้าราชการที่ดีมีความรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ

         สำหรับการอภิปรายครั้งนี้ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติได้กล่าวถึงภารกิจหลักของกรมคุมประพฤติ ในการแก้ไขและฟื้นฟูพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของกรมคุมประพฤติที่ว่า “มุ่งมั่นแก้ไขและพัฒนาผู้ถูกคุมความประพฤติอย่างมีมาตรฐาน โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความปลอดภัยในชุมชน”  โดยทุกกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริง ควบคุมและสอดส่อง ดูแลแก้ไข ช่วยเหลือ สงเคราะห์ สร้างงานสร้างอาชีพ การนำนวัตกรรมเครื่องมือ Electronic Monitoring หรือ EM มาใช้ การส่งเสริมและเฝ้าระวังความปลอดภัยในชุมชนด้วยศูนย์ JSOC นอกจากนี้ยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคี ภาคประชาชน  อาสาสมัครคุมประพฤติ การจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนในพื้นที่ห่างไกล  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความสะดวก รวมถึงการให้สังคมเชื่อมั่นในความปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้ำ ลดการกระทำผิดซ้ำ สร้างความเป็นธรรมให้กับสังคม