จำนวนผู้เข้าชม : 202

   


กรมคุมประพฤติ ตื่นตัว! จัดทำโปรแกรมแก้ไขผู้กระทำผิดคดีทางเพศ รองรับร่างกฎหมาย JSOC [2022-05-06]

วันนี้ (6 พฤษภาคม 2565) พันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้การใช้เครื่องมือประเมินและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดคดีทางเพศให้แก่พนักงานคุมประพฤติ ภายใต้โครงการพัฒนาโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติคดีทางเพศ ประจำปีงบประมาณ .. 2565 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาภาครัฐ วิทยากรจากหน่วยงานเอกชน พร้อมด้วยพนักงานคุมประพฤติที่มีประสบการณ์รับผิดชอบผู้ถูกคุมความประพฤติคดีทางเพศ จากสำนักงานคุมประพฤติในกรุงเทพมหานคร และพนักงานคุมประพฤติจากส่วนกลาง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ภายใต้มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

 

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติ มีความตื่นตัวที่จะขับเคลื่อนงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในคดีทางเพศ เพื่อรองรับร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง .. ... ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้ ตามนโยบายของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เนื่องจากผู้กระทำผิดคดีทางเพศมักจะมีปัญหาหรือความผิดปกติทางร่างกายและจิตใจร่วมด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กรมคุมประพฤติ จึงศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ถูกคุมความประพฤติคดีทางเพศ ปัจจัยเสี่ยงในการกระทำผิดทางเพศ รวมถึงรวบรวมข้อมูลจากพนักงานคุมประพฤติเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และวิธีปฏิบัติต่อผู้ถูกคุมความประพฤติ พร้อมจัดทำโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ถูกคุมความประพฤติคดีทางเพศ ที่จะนำไปสู่การลดปัจจัยเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำในอนาคต และสอดรับกับร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำฯ ดังกล่าวด้วย