จำนวนผู้เข้าชม : 696

   


กรมคุมประพฤติเตรียมเสริมอัตรากำลังบุคลากรรองรับการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ [2022-04-27]

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ครั้งที่ 4/2565 โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุม  ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

สำหรับการประชุมดังกล่าว อธิบดีกรมคุมประพฤติได้มอบนโยบายการดำเนินงานศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ระยะ 3 ปี (.. 2565 - 2567) เพื่อให้ตอบโจทย์แนวคิดกระจายบริการงานคุมประพฤติไปสู่ประชาชนและชุมชนที่อยู่ห่างไกล โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและกระจายบริการสู่ชุมชน จากนั้น ได้กล่าวเน้นย้ำถึงการเตรียมเสริมอัตรากำลังบุคลากรเพื่อทดแทนพนักงานราชการเฉพาะกิจที่จะสิ้นสุดสัญญาลงในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ เพื่อให้รองรับกับการจัดโครงสร้างการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ พร้อมแนะนำวิธีคิดในการออกแบบกระบวนการทำงานเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

 

จากนั้น ที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะ ตามนโยบายสำคัญของกรมคุมประพฤติ ในปีงบประมาณ 2565 โดยผู้ประสานงานสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครและสำนักงานคุมประพฤติภาค