จำนวนผู้เข้าชม : 476

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติหารือประธานกรรมการจริยธรรมในการดำเนินงานด้านจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ [2022-04-26]

อธิบดีกรมคุมประพฤติหารือประธานกรรมการจริยธรรมในการดำเนินงานด้านจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ

วันนี้ (๒๖ เมษายน ๒๕๖๕) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้ให้การต้อนรับ นายณรงค์ สุวรรณเปี่ยม ประธานกรรมการจริยธรรมกรมคุมประพฤติ นายวโรดม วีระภุชงค์ และนางทิพย์วรรณ จักรเพ็ชร กรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ (ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)  ห้องรับรอง ชั้น  กรมคุมประพฤติ เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ การดำเนินงานของกลุ่มงานจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ และการดำเนินงานของกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ 

หลังจากนั้น นายณรงค์ สุวรรณเปี่ยม นายวโรดม วีระภุชงค์ และนางทิพย์วรรณ จักรเพ็ชร ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานด้านงานจริยธรรมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  ห้องประชุม ชั้น  กรมคุมประพฤติ นอกจากนั้น ได้มีการหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านจริยธรรม ของกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ และการดำเนินงานของกลุ่มงานจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย .. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม .. ๒๕๖๒ ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ .. ๒๕๖๓ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน .. ๒๕๖๔ ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม หนังสือสำนักงาน .. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๙/ ๒๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ