จำนวนผู้เข้าชม : 724

   


คุมประพฤติเร่งศึกษาการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนภารกิจการคุมประพฤติและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด [2022-04-23]

กรมคุมประพฤติ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในภารกิจกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2565 ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานด้านกฎหมายของกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุม ซึ่งคณะทำงานดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในภารกิจคุมประพฤติ ส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการกองทุนฯ ที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนพิจารณาแผนงานโครงการหรือภารกิจที่กองทุนฯ จะให้การสนับสนุน เป็นต้น ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ในที่ประชุม ได้มีการให้ข้อเสนอแนะถึงแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดตั้งกองทุน อาทิ การระบุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แหล่งเงินทุน รวมถึงประมาณการรายรับรายจ่าย ซึ่งต้องมีความชัดเจนของแหล่งที่มาของรายได้ในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดสภาพคล่องอย่างเป็นรูปธรรม การหมุนเวียนของเงินและการดำรงอยู่ของกองทุนในระยะยาว การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเงิน เป็นต้น