จำนวนผู้เข้าชม : 616

   


คุมประพฤติ เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย [2022-04-21]

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ณ วัดป่าแงะ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ในการเปิดศูนย์ฯ ครั้งนี้ นายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอเวียงป่าเป้า พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ  อาสาสมัครคุมประพฤติ และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ การจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเวียงป่าเป้า มีนายสุวัฒน์  งามดี เป็นประธานศูนย์ฯ ซึ่งพระสมุห์สมาน ฌานวโร เจ้าอาวาสวัดป่าแงะ อนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์ฯ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือแก้ไขฟื้นฟู และให้โอกาสผู้ถูกคุมความประพฤติได้กลับตนเป็นคนดี โดยจัดให้มีกิจกรรมฝึกอาชีพ การให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น และภารกิจงานคุมประพฤติ

 

ต่อจากนั้น อธิบดีกรมคุมประพฤติได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย  พร้อมถ่ายทอดนโยบายการทำงานของกรมคุมประพฤติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และสอบถามปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่  ผลการดำเนินงานของศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน พร้อมเน้นย้ำการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนและนโยบายกรมที่กำหนดไว้