จำนวนผู้เข้าชม : 58

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี บูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองลาน อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่ามะกา และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้กับผู้พิการ "อาสาทำความดี 30 ปีกรมคุมประพฤติ" [2022-01-21]

คุมประพฤติกาญจนบุรี บูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองลาน  อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่ามะกา และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้กับผู้พิการ "อาสาทำความดี 30 ปีกรมคุมประพฤติ"

 

      กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุดฤทัย ทองประเจียด พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ และ นายสุเชษฐ์ ม่วงอยู่ พนักงานคุมประพฤติ ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน บูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองลาน  อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่ามะกา และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ นำผู้ถูกคุมความประพฤติสมาชิก TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน คน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำงานบริการสังคม เพื่อให้สมาชิกชมรมฯ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง มีความสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม ร่วมกันต่อเติมบ้านให้กับผู้พิการ ภายใต้โครงการ"อาสาทำความดี 30 ปีกรมคุมประพฤติ" ณ หมู่บ้านหกหลังใน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซี่งมี นายวุฒิพงษ์ สุขนิพิฐพร อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอท่ามะกา เป็นประสานงาน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา.


                            
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี... (๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

#คุมประพฤติกาญจนบุรี #คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี #กรมคุมประพฤติ #TO_BE_NUMBER_ONE #อาสาทำความดี30ปีกรมคุมประพฤติ