จำนวนผู้เข้าชม : 386

   


กรมคุมประพฤติประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด [2022-01-13]

กรมคุมประพฤติประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

กรมคุมประพฤติ จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) จำนวน 4 รุ่น ในระหว่างวันที่ 10-13 มกราคม 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในสังกัดกรมคุมประพฤติ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตามการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 โดยมาตรา 165 แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติดกำหนดให้พนักงานคุมประพฤติแสวงหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับผู้กระทำผิด เช่น ประวัติภูมิหลัง พฤตินิสัย สภาพจิตใจ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเหตุอันควรปรานีอื่นใด เสนอความเห็นเสนอต่อศาลให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และมาตรา 166 กำหนดให้ศาลมีอำนาจเปลี่ยนโทษจำคุกไปใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยหรือนำเงื่อนไขเพื่อการคุมความประพฤติมาใช้แทนการลงโทษ เพื่อแก้ไขฟื้นฟูจำเลยที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และตอบข้อซักถาม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน