จำนวนผู้เข้าชม : 141

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 กระทรวงยุติธรรม [2022-01-11]

         วันนี้ (11 มกราคม 2565) นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นการประชุมร่วมระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับสำนักงบประมาณ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุม 10-01 ชั้น 10 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

          การประชุมครั้งนี้มีการหารือแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้หน่วยรับงบประมาณทราบถึงแนวทางการวางแผนดำเนินงานให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เน้นย้ำให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนต่าง ๆ อาทิ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง โดยให้คำนึงถึงความจำเป็น ภารกิจ และความต้องการในพื้นที่ พร้อมทั้ง ให้นำข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา มาเป็นแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ดูรายละเอียดภาพเพิ่มเติมได้ทาง 

https://www.facebook.com/departmentofprobation/posts/5085798798106669