จำนวนผู้เข้าชม : 8

   


คุมประพฤติหนองบัวลําภู จัดประชุมกํานัน ผู้ใหญ่บ้านตําบลกุดจิก อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู เพื่อขับเคลื่อนการทํางานคุมประพฤติฮังโฮมระดับตําบล [2021-10-12]