จำนวนผู้เข้าชม : 90

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) [2021-10-01]

วันนี้ (1 ตุลาคม 2564) นางธารินี  แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ในฐานะคณะกรรมการเพื่อดำเนินการได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564 ด้วยระบบการประชุมทางไกล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ กรมคุมประพฤติ  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณารายละเอียดทุนและคัดเลือกทุน  รวมถึงการจัดลำดับทุนสำหรับการเตรียมและพัฒนากำลังคนของภาครัฐในระดับหน่วยงาน (Department-based) ซึ่งเป็นทุนตามความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรม