จำนวนผู้เข้าชม : 196

   


กรมคุมประพฤติ จัด Workshop ระดับผู้บริหาร ขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ [2021-09-30]

กรมคุมประพฤติ จัดโครงการสัมมนาผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของกรมคุมประพฤติ ตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยมีนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ นำทีมคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2564 ณ โรงแรมแกรนด์ ราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี และโรงแรมในส่วนภูมิภาค ภายใต้มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

.

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า  โครงการสัมมนาผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ถือเป็นโครงการที่สำคัญที่ทำให้ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกรมคุมประพฤติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ได้รับทราบนโยบายของรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นโยบายของผู้บริหารกรมคุมประพฤติในภารกิจงานคุมประพฤติที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นชั้นการพิจารณาคดีของศาล ชั้นการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษ  การคุมประพฤติเด็กและเยาวชน การแสวงหาข้อเท็จจริง รวมทั้งการดำเนินการสงเคราะห์ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อย และภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม การคืนคนดีสู่สังคม ตลอดจนแก้ปัญหาคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน การดำเนินงานของกรมคุมประพฤติ ในการปฏิบัติงานภายใต้วิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันอย่างมีส่วนร่วม

.

ในโอกาสนี้ ผู้แทนสำนักงานคุมประพฤติ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานการปฏิบัติราชการที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนการดำเนินงาน  30 ปี กรมคุมประพฤติ