จำนวนผู้เข้าชม : 276

   


กรมคุมประพฤติแสดงความมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ [2021-09-28]

          วันนี้ (28 กันยายน 2564) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงมุทิตาจิต “คุมประพฤติร้อยใจ สายใยผูกพัน โอบขวัญวันเกษียณ” ให้แก่ นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายนิยม เติมศรีสุข รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความรัก ความผูกพัน และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ รวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่ทุ่มเทปฏิบัติงานและทำคุณประโยชน์ให้แก่กรมคุมประพฤติมาโดยตลอด ณ กรมคุมประพฤติ ชั้น 3 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ภายใต้มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

          ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า การทำงานจนถึงวาระเกษียณอายุราชการ ถือเป็นจุดเปลี่ยนผ่านของชีวิตที่น่าจดจำ เป็นการจบบทบาทหน้าที่การทำงาน เพื่อเริ่มต้นบทบาทใหม่อีกบทบาทหนึ่ง ตนขอแสดงความชื่นชมยินดีถึงท่านผู้เกษียณราชการทั้ง 47 ท่าน ที่ได้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ สละแรงกายแรงใจเพื่อการทำงานโดยไม่ย่อท้อ จนเป็นผู้เปี่ยมประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ท่านต้องบ่มเพาะตนเองอย่างยาวนานด้วยพลังกาย พลังสติปัญญา และพลังใจที่เปี่ยมล้น โดยทุกหน้าที่นั้นล้วนแต่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมคุมประพฤติ ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์