จำนวนผู้เข้าชม : 117

   


กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณา การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม [2021-09-28]

วันนี้ (28 กันยายน 2564) นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณา การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4 ในรูปแบบ Video Conference ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings โดยมีนายวิศิษฎ์  วิศิษฎ์สรอรรถ  ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุม ซึ่งในที่ประชุมมีการแจ้งถึงวงเงินดอกเบี้ยฯ ที่สามารถจัดสรรได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ผลการเบิกจ่ายการขอกันเงินไว้เหลื่อมปีและขยายระยะเวลาการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินดอกเบี้ยฯ อันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2563 ผลการเบิกจ่ายดอกเบี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลการอนุมัติค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและจ้างเหมาบริการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พิจารณาการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขอขยายระยะเวลาดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และพิจารณาร่างแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม