จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้ารับอบรมหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐและการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนด พัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 [2021-09-20]