จำนวนผู้เข้าชม : 89

   


กรมคุมประพฤติ เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นชาวนครพนม เฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำเพื่อความปลอดภัยของประชาชน [2021-09-14]

          กรมคุมประพฤติ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นชาวนครพนม ผ่านโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำเพื่อความปลอดภัยในชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อยกระดับการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในระบบกระบวนการยุติธรรมในภาพรวม โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของกระทรวงยุติธรรมกับมาตรการสำคัญในการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสังคม” ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) พร้อมทั้งคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมระดับสูง นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ และผู้แทนจากหน่วยงานราชการ อาสาสมัคร ตลอดจนประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม เข้าร่วมภายใต้มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

.

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า จากแนวคิด “ถ้าสังคมรับรู้ มีบุคคลอันตรายอยู่ในสังคมนั้น ก็จะไม่มีใครเสียชีวิต” ที่ปรากฏตัวอย่างจากต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม จึงแสวงหาวิธีการที่ได้ผลเพื่อกำหนดเป็นนโยบาย ที่จะเฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรมผู้กระทำผิดในลักษณะสะเทือนขวัญ หรือมีความเสี่ยงด้วยการพักการลงโทษออกมาปรับตัวใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับประชาชน โดยมีมาตรการคุมความประพฤติ รวมทั้งนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือ EM มาใช้และนำอาสามัครคุมประพฤติ ตลอดจนภาคีเครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่อง ดูแล สงเคราะห์ และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษ นับเป็นโอกาสสำคัญ สำหรับนักโทษเด็ดขาดที่เคยมีพฤติกรรมร้ายแรงได้กลับมาดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ที่มีมาตรการทางกฎหมายของกรมคุมประพฤติ มาตรการทางสังคมที่เหมาะสมรองรับความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับประชาชน 

.

          ขณะที่ นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวถึงมุมมองของผู้หญิงกับการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำจากปัญหาอาชญากรรมสะเทือนขวัญว่า ตนมุ่งหวังที่จะผลักดันร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.... ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว ทั้งนี้ ในฐานะของผู้หญิงซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของการมีมาตรการดังกล่าว จึงขอความร่วมมือจากประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนร่างกฎหมายฉบับนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป

 .

          ทั้งนี้ ผลจากการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ทั้งจากผู้แทนของหน่วยงานราชการ นักวิชาการ ตลอดจนประชาชนและสื่อมวลชน จำนวน 3 ครั้ง และในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับกลไกเฝ้าระวังติดตามผู้กระทำผิดตามแนวทางของศูนย์ JSOC เพื่อป้องกันมิให้ผู้กระทำผิดหวนกลับไปก่อคดีอาชญากรรมสะเทือนขวัญซ้ำอีก