จำนวนผู้เข้าชม : 79

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำผิดคดีอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ....ครั้งที่ 2 [2021-09-14]

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.30 นาฬิกา นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติมอบหมายให้ พ.ต.ท.มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำผิดคดีอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.... ต่อที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 11) เป็นครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมกองอำนวยการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการคุมประพฤติ โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทาง Microsoft Teams

          การประชุมเพื่อตรวจพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำผิดคดีอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.... ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา มีที่มาจากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาตรวจพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฏรต่อไป

          สำหรับการประชุมครั้งที่สอง เป็นการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ และสำนักงานกิจการยุติธรรม ทั้งนี้มีกำหนดการประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดของร่างกฎหมายดังกล่าวอีกครั้งในวันที่ 16 กันยายน 2564 ต่อไป