จำนวนผู้เข้าชม : 74

   


กรมคุมประพฤติร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น สาขาพล และเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ ถ่ายทอดความรู้วิธีการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ [2021-09-14]

              กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น สาขาพล ร่วมกับนายประมวล    สูงแข็ง อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น สาขาพล  นายบุญเต็ม ชัยลา  เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร เกษมกรรมยั่งยืนให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่พักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ก่อนจะถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)  จำนวน 3 รุ่น  ได้แก่  รุ่นที่ 1 วันที่ 6 กันยายน 2564 จำนวน 50 คน  รุ่นที่ 2  วันที่ 89 กันยายน 2564  จำนวน 55 คน และ รุ่นที่ 3 ในวันที่ 1011 กันยายน 2564 จำนวน 37 คน  ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้างดงบัง ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

           การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรปราชญ์ชาวบ้าน บรรยายให้ความรู้เรื่อง   การทำเกษตรทฤษฎีใหม่  การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการโคกหนองนา โมเดล  วิทยากรจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น บรรยายให้ความรู้เรื่องหลักการใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติ นางสาวนฤมล แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติฯ ได้ให้หลักคิดในการดำเนินชีวิตภายหลังปล่อยฯให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และวิทยากรของสำนักงานคุมประพฤติฯ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564 สาระสำคัญกำหนดยกเลิกพืชกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 หลักการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง การติดตามช่วยเหลือสงเคราะห์ภายหลังปล่อย พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและคู่มือการทำเกษตรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อนำไปปฏิบัติและสามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว  ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ตามหลัก Social Distancing อย่างเคร่งครัด

ปราชญ์ 1 ปราชญ์ 2
ปราชญ์ 3 ปราชญ์ 4
ปราชญ์ 5 ปราชญ์ 6