จำนวนผู้เข้าชม : 105

   


กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานงาน พิจารณาร่างคู่มือปฏิบัติงานคุมประพฤติ [2021-09-13]

          วันนี้ (13 กันยายน 2564) พันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ในฐานะประธานกรรมการพัฒนามาตรฐานงาน มอบหมายให้ นางนุสรา วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานงาน กรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 3/ 2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

          สำหรับการประชุมดังกล่าว มีการรายงานผลการดำเนินงานคู่มือการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดและจำเลย คู่มือการปฏิบัติงานคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้ใหญ่ เด็กหรือเยาวชน และนักโทษเด็ดขาด และคู่มือการปฏิบัติงานด้านการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐและภาคประชาชน นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาร่างคู่มือปฏิบัติงานการคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด การแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนางานกรมคุมประพฤติ กรณีคณะทำงานเกษียณอายุราชการและย้าย รวมทั้งการจัดพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป