จำนวนผู้เข้าชม : 62

   


กรมคุมประพฤติจัดโครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีสอดคล้องกับวิถี New Normal [2021-09-13]

             วันนี้ (13 กันยายน 2564) นายวิตถวัลย์  สุนทรขจิต  อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Webex Meeting โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ ชั้น 3 กรมคุมประพฤติ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้น 2 รุ่น รุ่นละ 2 วัน โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2564  และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2564  โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างประจำ  ในสังกัดกรมคุมประพฤติ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีในหน่วยงาน  จำนวนรุ่นละ
56  คน จากสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมจำนวนทั้งสิ้น 112 แห่ง

             สำหรับการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี และงานพัสดุ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับสถานการณ์การปฏิบัติงานในปัจจุบัน (New Normal)  อีกทั้งสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไป