จำนวนผู้เข้าชม : 139

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยดำเนินกิจกรรมสอนงาน เรื่องการใช้โปรแกรม Zoom Meeting และโปรแกรม Webex Meeting เพื่อใช้ในการประชุมออนไลน์ [2021-09-10]

คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยดำเนินกิจกรรมสอนงาน เรื่องการใช้โปรแกรม Zoom Meeting และโปรแกรม Webex Meeting เพื่อใช้ในการประชุมออนไลน์


         
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวปิยวรรณ กันตะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง การใช้โปรแกรม Zoom Meeting และโปรแกรม Webex Meeting เพื่อนำไปใช้ในการประชุมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถนำโปรแกรมดังกล่าว มาใช้ในการปฏิบัติงานกับทุกภารกิจในสำนักงานฯ ในฐานะผู้จัดประชุมฯ หรือ Host ได้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ และเพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ ๑๗.๓๐ นาฬิกา ด้วยการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Webex Meeting ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งส่วนราชการ (WFH). 


                                    ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี..(๑๐ กันยายน ๒๕๖๔)