จำนวนผู้เข้าชม : 10

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6 ร่วมโครงการ อบรมพัฒนาทักษะผู้ชนะการประกวด Street Food สร้างอาชีพ ระดับจังหวัด [2021-09-10]

และวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร  กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อต่อยอดความรู้เกี่ยวกับทักษะการทำอาหาร ตลอดจนการทำธุรกิจด้านการขายอาหาร ณ ห้องประชุมชั้น 2 ของสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร  ถนนวังหลัง แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร